กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร. พจมาน ท่าจีน (ชำนาญทัศน์)

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร. วีระชัย วาริยาตร์

University of Southampton

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร. อรสา อ่อนจันทร์

Lehigh University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

น.ส. สุนิตย์ ฟูกลาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ

The University of York

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน