ดร. สุกมล ศรีขวัญ

University of California, San Diego

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. นิภาวรรณ สำลีแก้ว

Hokkaido University

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย ชาญชัย จุลมานพ

University Hiroshima

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย วรายุทธ กนิษฐานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. ชุมพล ครุฑแก้ว

Kyushu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย กรัณย์ธร กันตังกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. สิทธิโชค สายสนิท

New York University

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. ศกุนตลา ศุภมงคล (โสตถิพันธุ์)

Imperial College London

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย ประเสริฐ ชินานุพันธ์ (แซ่ซิน)

อื่น ๆ

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย วุฒิชัย เย็นธงชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. บำรุง พวงศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
ลาออก

ผศ. ดร. ปกขวัญ หุตางกูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ. ดร. สุธาทิพย์ ภมรประวัติ

University of Illinois at Chicago

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย อำนวย จินตศิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. เนาวรัตน์ ชีพธรรม

Hokkaido University

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย รพีพันธ์ แก่นสันติสุขมงคล

Kyushu University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. วราวุธ ปริกนันท์

University of Miami

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. สิรินาถ วิบูลย์ลักษณากุล

Nagoya University

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย วิโรจน์ แซ่ตั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ลาออก

นาย คงศักดิ์ ดอกบัว

อื่น ๆ

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. คณิตา รุ่งหิรัญรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ. ยุพาพร ไชยสีหา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. เพ็ญจิต กาญจนรัตน์

University of Oxford

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. กรรณิการ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

Vanderbilt University

ออกจากโครงการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

นาย สมพร กล่ำเทศ

University of College of Swansea

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. ภัคพงษ์ พจนารถ

Saitama Univeristy

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. ถิรวรรณ สิตไทย

University Haute Alsace

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ชาคริต ดวงใจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย ชัยน้อย ชาญชัยสมภพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย ทรงกลด รียะวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ปานใจ ประไพพงษ์

Freie University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี

University of Missoun-Kansascity

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. คัมภีร์ พรหมพราย

Ohio state University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ขนิษฐา การะเวก

The University of Georgia

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สลิลทิพย์ ทิพยางค์

Imperial College London

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และน

ดร. สุริยากานต์ วงศ์ตระกูล

University of Stuttgart

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. เบญจวรรณ ขจรรัตนวาณิชย์ (แซ่เล้า)

University Space Research Association

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. เกวลี แย้มสกุลณา

University of California at Santa Cruz

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. เดือนเพ็ญ เลิศไพบูลย์ปัญญา

Imperial College London

ออกจากโครงการ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. วรางคณา ผ่องเสรี

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ในประเทศ) AIT

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. เกตุศิริ เกื้อเส้ง/เสียชีวิตซึนามิ

University of Manchester (UMIST)

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. อนัญญา เรืองมา

Texas A&M University

ออกจากโครงการ
ลาออก

ผศ. ดร. คัทลียา เพชรสิงห์

University of Oxford

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. มาลินี อัศวดิษฐเลิศ (สมัยกุล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. กิตติพัฒน์ วอง

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย แทนไท ประเสริฐกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. กนกกาญจน์ แซ่จึง

University of Southern California

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

นาย เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. รัตนา วงศ์วัฒนาเสถียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาศึกษาต่อ

น.ส. รุจิรา ทิศารัมย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. ยิ่งลักษณ์ รัตนผ่องใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. สุภัทรา อดุลรัตนานุวัตร

Syracuse University

ออกจากโครงการ

น.ส. หทัยกาญจน์ พรเจริญศิลป์

University of Glasgow

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. ดวงฤทัย จารุกานนท์

University of Kassel

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ปรันต์ จันทนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส. พุทธรักษา อิสรคัมภีย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. กนกขวัญ ชัยเชิดสกุล

University of Texas at Austin

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย เฉลิมรัฐ กระแสสุข

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ไพศาข์ สีเหลืองสวัสดิ์

University of South Carolina

ออกจากโครงการ

ดร. กาญจนา พนาราม

University of Texas, Arlington

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน
รอบรรจุ

ดร. สุคนธ์ทิพย์ บุญวงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส. กมลพร นาคปฐมกุล(กลับพงศ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. อิศรา แพร่เจริญวัฒนา

University of Edinburgh

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. จิตรวดี คมเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. ปาริชาติ ลาภเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. นวพร เมืองมา

Massachusetts Institute of Technology

พักการศึกษา

นาย ทมะ(ปริญญา) ดวงนามล

Japan Advanced Institute of Science and Technology

สำเร็จการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย อดุลย์พันธ์ พิมพ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ศิวัชญ์ สลิลรัตน์

Freie University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. เจตสุดา อารีพงศ์

University of Groningen

ออกจากโครงการ
ลาศึกษาต่อ

น.ส. วรรณรวี จิระวารี

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. อัญชสา คณานุรักษ์

University of California, Davis

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. พิมลพรรณ ส้มเพ็ชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. สืบพงศ์ สงวนศิลป์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. เบญจวรรณ บุญแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ปรียา กรูนวอลด์ (จิรัฐติเจริญ)

University of Wisconsin-Madison

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. กองทิพย์ เศษวงศ์

ออกจากโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

น.ส. สุภาวดี พลเยี่ยม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย สาธร ปานุมัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติยา สัมมาเทศน์

ออกจากโครงการ

น.ส. อมรรัตน์ เดชปาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย ชาลี บุญประสพ

University of St Andrews

กำลังเรียน

นาย ปิยะณัฐ กิตติวิศิษฎ์

Arizona State University

สำเร็จการศึกษา

นาย พีรศุษม์ วงษ์สุรีย์รัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

นาย นรวิชญ์ ชุมฉิม

Claremont Granduate University

ออกจากโครงการ

น.ส. ธราธร ริมชลา

Massachusetts Institute of Technology

ออกจากโครงการ

นาย เพลงชาติ พรหมมาพันธุ์

Florida State University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย วิทย์วศิน(ไกรเทพ) หอมทรัพย์

The University of New South Wales

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย จุฑากร ภู่ทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย นพรัตน์ เปลี่ยนมณี (จิตติสรสกุล)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุพจน์ รอดรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ยุทธพงศ์ พงศ์บุญชู

Max Planck Institute of Immunobiology

postdoc

นาย สมหวัง คุรุศาสตรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ศุภาณี สุกฤตานนท์

University of California, San Diego

ออกจากโครงการ

ดร. พัชราวลัย วงศ์ศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย นเรศ เพชรรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ชลลวัลย์ แสงเจริญธรรม

Kings College, London

กำลังเรียน

น.ส. ประภัสสร บุญญานิติพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน
Page 1 of 168