ญี่ปุ่น

น.ส. นิภาวรรณ สำลีแก้ว

Hokkaido University

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย ชาญชัย จุลมานพ

University Hiroshima

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. ชุมพล ครุฑแก้ว

Kyushu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. เนาวรัตน์ ชีพธรรม

Hokkaido University

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย รพีพันธ์ แก่นสันติสุขมงคล

Kyushu University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. สิรินาถ วิบูลย์ลักษณากุล

Nagoya University

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์

Kumamoto University School of Medicine, Kumamoto

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ. ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. ภัคพงษ์ พจนารถ

Saitama Univeristy

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. อนุชา วรรณก้อน

Kyoto Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. อัศวิน สินทรัพย์

Tsukuba University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

Tsukuba University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ

University of Kwansei Gakuin

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. นวรัตน์ นันทพงษ์

Tottori University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. วรรณพร ดิสดี

Chiba University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย ทมะ(ปริญญา) ดวงนามล

Japan Advanced Institute of Science and Technology

สำเร็จการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. อนันต์ จีนอนงค์

Keio University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย เอิญ ใจเอื้อเฟื้อ (สุริยะฉาย)

Chiba University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ

Kagoshima University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. พร้อมสิน มาศรีนวล

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. วรดร ไผ่เรือง

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร. ฐิติ สิริธนากร

Kyushu University

สำเร็จการศึกษา

ดร. อินทิรา ขูดแก้ว

Tsukuba University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. อดิศักดิ์ สีเสน่ห์

Hokkaido University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ปิยวัฒน์ ทัพสนิท

Tohoku University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิลานี สุชีวบริพนธ์

Gifu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วุฒิวัฒน์ งามพฤฒิกร

Okinawa Institute of Science and Technology

ออกจากโครงการ

ดร. กุลวดี การอรชัย

University of Tsukuba

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยุพดี เฮงจันทร์

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มนัญญา เทพกิจอารีกุล

Osaka University

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

ดร. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ

Tokyo Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิรีนาถ สุรินทร์วงศ์

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ทวินดา ฮิรายามะ (คงประเทศ)

Japan Advance Institute of Science and Technology

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ปรียานุช จันคง

Kyoto Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. เบญจรัตน์ เที่ยงตรง

Tokyo Institute of Technology

งานชั่วคราว

ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์

The Graduate University for Advance Studies

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฐพัชร์(นัฐพร) เศรษฐเสถียร

Tokyo Institute of Technology

พักการศึกษา

นาย ชลเทพ กิจสินธพชัย

Kinki University

กำลังเรียน

ดร. วัลย์ลดา กลางนุรักษ์

Shizuoka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศุภณัฐ ชัยดี

Meiji University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รุ่งทิพย์ ขันถม

Gunma University

กำลังเรียน

นาย ญาณวุฒิ(ธเนศ) หมานมานะ

Kyoto University

กำลังเรียน

นาย กฤตนันท์ ดีคำวงค์

Tokyo Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย สุธี เรืองวิเศษ

Tokyo Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. สุพัตรา สมศรี

Osaka University

กำลังเรียน

น.ส. ชาคริยา มาลาสุข

Kyushu University

กำลังเรียน

ดร. กุลภา ไชยวงศ์คต

Kyushu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อานนท์ เปลี่ยนใจสุข

The University of Tokyo

กำลังเรียน

นาย ทิฐิวัฒน์ เมชฌ (บุญยก)

Hokkaido University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย เธียรพันธุ์ อำไพวรรณ

Tsukuba University

ออกจากโครงการ

น.ส. มนสิการ ธรรมวงศ์

Iwate University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย ตามใจ สิริขจรวลี (แซ่หลี)

Ritsumeikan University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. วรินทร ศรีทะวงศ์

The Graduate University for Advance Studies

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สนธยา นุ่มท้วม

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สรียา บุรีแก้ว

Kyoto University

ออกจากโครงการ

น.ส. สุนทรี บุษบงทอง

Tokyo Institute of Technology

ออกจากโครงการ

นาย อำนาจ สุคม

The Graduate University for Advance Studies

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง

University of Tsukuba

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อารยา ทองนาค

Jichi Medical University

กำลังเรียน

ดร. สุรพงษ์ อยู่มา

Kyoto University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พิสิษฐ์ เกียรติกิตติกุล

Kyoto University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ธารทิพย์ สิรีนาภิคุปต์ กระเษียรอภิบาล

The University of Tokyo

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย กีรติ เทอดนิธิ

Osaka University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. รวินท์ พูลเพิ่ม

Osaka University

กำลังเรียน

ดร. ศรัณยา พีระเกียรติขจร

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ

Kyoto University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

The University of Tokyo

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย เฉลิมพล คำปา

Osaka University

กำลังเรียน

นาย กมนัช แย้มแสง

JASSO Tokyo Japanese Language Center

กำลังเรียน
Page 1 of 4