เครือรัฐออสเตรเลีย

ผศ. ดร. สมคิด อมรสมานกุล

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ชุติมา มัญชวินทร์

The University of New South Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

รศ. ดร. กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์

The University of New South Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข(รุ่งเรืองกนกกุล)

University of Vienna

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. มีโชค ชูดวง

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. ลักขณา หล่อตระกูล

University of Vienna

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. นลินี โสรณสุทธิ (พิสุทธิพร)

James Cook University of North Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.)

น.ส. กนกวรรณ บุญประกายแก้ว

The University of New South Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผศ. ดร. สุรีย์พร นนทชัยภูมิ

The University of Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย คธาวุธ ฉั่วศิริพัฒนา

University of Newcastle

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นาย อนุชาติ ศรีจันบาล

University of Sydney

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. วัชรวดี หนูหอม

The University of Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. กรธัช(สุริยา) อุ่นนันกาศ

University of Wollongong

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ดวงกมล เบ้าวัน

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

University of Sydney

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ฐิติกา กิจพิพิธ

Flinders University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. วิลาสินี ศรีพรหม

University of Sydney

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชนากานต์ ทองสุข

Graz University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ปิยพงษ์ เชนร้าย

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย วิทย์วศิน(ไกรเทพ) หอมทรัพย์

The University of New South Wales

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

รศ. ดร. ทวีธรรม ลิมปานุภาพ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนิษ ชวลิต

The University of New South Wales

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี

University of Tasmania

กำลังเรียน

น.ส. พันทิภา สุวรรณโกฏ

The University of New South Wales

กำลังเรียน

นาย พีรพงศ์ ศรีตั้งศิริกุล

University of Tasmania

กำลังเรียน

น.ส. งามตา ธรรมวัฒนะ

University of Wollongong

ออกจากโครงการ

ดร. พลชาติ โชติการ

University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กิตติยา เชียร์แมน (หมวกสังข์)

The University of New South Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อนิวัฒน์ เพ็งสว่าง

University of Newcastle

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยิ่งยศ ลาภวงศ์

Macquarie University

สำเร็จการศึกษา

ดร. สุธินี สินุธก

Univesity of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ศิวานนท์ ปพัฒน์เมธิน

The Australian National University (ANU)

กำลังเรียน

นาย ชยสิน แซ่เตีย

University of Melbourne

กำลังเรียน
Page 1 of 2