สาธารณรัฐสิงคโปร์

ดร. สุรีรัตน์ หอมหวล

National University of Singapore (NUS)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ชัยบุตร อริยะเชษฐ

Genome Institute of Singapore

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. วันวิสาข์ วงศ์มณีประทีป

National University of Singapore (NUS)

กำลังเรียน

นาย กฤษฎา สุขทิศ

Nanyang Technological University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. รุจี หล่อพิทยาเลิศนภา

Nanyang Technological University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน