สาธารณรัฐสิงคโปร์

ดร. สุรีรัตน์ หอมหวล

National University of Singapore (NUS)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ชัยบุตร อริยะเชษฐ

Genome Institute of Singapore

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วันวิสาข์ วงศ์มณีประทีป

National University of Singapore (NUS)

กำลังเรียน

น.ส. รุจี หล่อพิทยาเลิศนภา

Nanyang Technological University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน