ราชอาณาจักรสวีเดน

รศ. ดร. ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล(แซ่ส่ง)

University of Gothenburg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. สมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์

Linkoping University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สกลวรรณ ชาวไชย

Stockholm University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร

Stockholm University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. นันทา โสภณรัตน์

KTH Royal Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. สุจิณณา (เพ็ญสิริ) เล็กมีชัย

Lund University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

นาย คมกฤษ โมราราช

Korolinka Institute

กำลังเรียน

ผศ. ดร. สวัสดี ยอดขยัน

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จริยา วิโรจนะดารา

Linkoping University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กวิตา บำรุงรักษ์

Lulea University of Technology

ออกจากโครงการ

ดร. โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์

Lunds Universitet

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิชญ์สิริ สุกแก้ว

Linkoping University

กำลังเรียน

นาย อรรณพ เอกธาราวงศ์

Linkoping University

กำลังเรียน

น.ส. ขจีวรรณ บัวกอ

Lund University

กำลังเรียน