สาธารณรัฐออสเตรีย

นาย นพดล กำนิจอุย

University of Sulzberg

สำเร็จการศึกษา

นาย มรรษภูมิ เดชเจริญ

University of Innsbruck

กำลังเรียน

ดร. คงเดช สวาสดิ์พันธ์

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ธีระ บุตรบุรี

The University of Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน