จีน

น.ส. ฉัตรชบา พรหมมะ

East China Normal University

กำลังเรียน

น.ส. กุลธิดา วารีย์

Tsinghua University

กำลังเรียน

นาย ธนะพงษ์ พิมพ์เสน

University of Chinese Academy of Sciences

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พัฒนา จินตรุ่งเรืองชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ