จีน

น.ส. ฉัตรชบา พรหมมะ

East China Normal University

กำลังเรียน

น.ส. กุลธิดา วารีย์

Tsinghua University

กำลังเรียน

น.ส. หัทยา จิตรพัสตร์

East China Normal University

กำลังเรียน

นาย ธนะพงษ์ พิมพ์เสน

University of Chinese Academy of Sciences

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พัฒนา จินตรุ่งเรืองชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ