สวิสเซอร์แลนด์

ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

University of Bern

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ยุพเยาว์ คบพิมาย

University of Bern

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส. รัชรา กาละวงค์

ETH ZURICH

กำลังเรียน

นาย วรรินทร์ มีสอน

University of Fribourg

กำลังเรียน

น.ส. พิชญ์นรี ไกรแก้ว

University of Geneva

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี

University of Basel

กำลังเรียน

นาย ณุกร เปลี่ยนปาน

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (EPFL)

กำลังเรียน