รัสเซีย

นาย หริพันธ์ พิลาทอง

skolkovo institute of science and technology

กำลังเรียน

นาย บุณฑริก บริสุทธิ์

Moscow State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน