ประเทศฝรั่งเศส

ผศ. ดร. อมราวรรณ อินทศิริ

University of Louis Pasteur

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

University of Louis Pasteur

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ถิรวรรณ สิตไทย

University Haute Alsace

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. เฟื่องฟ้า อุ่นอบ

University of Louis Pasteur

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. อภิชาติ อิ่มยิ้ม

Institul National Des Science Appliauees de Lyon

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. วัชนิดา ชินผา

Montpellier II

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เยาวลักษณ์ อาลีโบด์ (แซ่ซอร์)

Montpellier II

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. พรเพ็ญ จันทสิทธิ์

University Claude Bernard Lyon 1

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
พิพิธภัณฑ์สิรินธร

ดร. พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง

University des Sciences et Technologies de Lille 1

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อัมริสา จันทนะศิริ

Universite de Paris VI

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จุมาพร โสหนองบัว

University of Aix-Marseille II

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง

University and INSA of Rouen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล

Universite de Paris VI

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

น.ส. กฤษฎี เทศประพีป์

Institut National des Science Appliquees (INSA)

กำลังเรียน

นาย สาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล

ecole normale superieure de paris

กำลังเรียน

ดร. อวัสญา วานิชชา

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย วีรภัทร สาธิตคณิตกุล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. สมประสงค์ ทองคำ

Université Toulouse III - Paul Sabatier

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วทัญญู ฟูแสง

University of Paris-Saclay

กำลังเรียน

นาย ปฐมชัย ดินแดง

University of Paris-Saclay

กำลังเรียน

นาย ศุภโชค บัวรักษ์

Paris diderot University

กำลังเรียน

นาย มารุตพงศ์ ภู่อ่ำ

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

กำลังเรียน

นาย ภานุกร สมบุตร

University Lille 1

กำลังเรียน

น.ส. สุนิตา ฉัตรแก้ว

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. พงศธร อมรพิทักษ์สุข

Universite MONTPELLIER

สำเร็จการศึกษา

น.ส. รัชดาวรรณ กระจายแสง

Freie University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ชัชมนต์ (สินีนาถ) ศิริโสภณาภรณ์

Universite de Picardie, France

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. เปรียว เอี่ยมละมัย

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นุชนาฎ สัตยากวี

Institul National Des Science Appliauees de Lyon

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. นวพันธ์ ขยันกิจ

University of Louis Pasteur

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พัทธมน ธีระพานิช

Université Toulouse III - Paul Sabatier

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. คณะปริญ อริยวงศ์

University Grenoble Alpes

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย รองวรัม นิเวศวิวัฒน์

University of Paris-Saclay

กำลังเรียน

นาย สิทธิโชค เกษมทวีโชค

Universite Rennes 1

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย จักรกฤษณ์ เนตรแก้ว

Universite Rennes 1

งานชั่วคราว

นาย พัชรวุฒิ รัตนวิทยาพันธุ์

University of Aix-Marseille II

กำลังเรียน

น.ส. ณัฏฐาลักษณ์ ลักษณะวิลาศ

University of Paris-Saclay

กำลังเรียน

น.ส. ธนพร เครือวัฒนเวช

Universite Rennes 1

กำลังเรียน

นาย ศตวรรษ ทองดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน
Page 1 of 3