สเปน

ดร. ชัยณรงค์ เกษามูล

Universitat Autonoma de Barcelona

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

น.ส. แก้วตา ด่านชนะ

University of the Balearic Islands

กำลังเรียน

น.ส. ศุภลักษณ์ โพธิ

Universidad de Sevilla

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน