ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

น.ส. ทิพาพร พัฒนิบูลย์

Technical University of Denmark

กำลังเรียน

นาย เมธี พุ่มทุ่ม

Aarhus University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล

University of Copenhagen

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

รศ. ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

University of Southern Denmark

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน