แคนาดา

ผศ. ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

The University of British Columbia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. สมฤดี ศรีทับทิม

The University of British Columbia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ

University of Toronto

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. เกศสิริ คงมนัส

University of Ottawa

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ

University of New Brunswick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุขพิชญา จรัญชล

University of Alberta

งานชั่วคราว

นาย ภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต

University of Waterloo

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร ตันสุวรรณนนท์

University of Waterloo

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

น.ส. ศิริพร พันธุ์ศรี

The University of British Columbia

กำลังเรียน

ดร. ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

Simon Fraser University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พุทธรักษ์ ใจอักษร

University of Waterloo

กำลังเรียน