ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

นาย ศุภวิชญ์ จินดาเนตร

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

น.ส. พิมธิดา แซ่อื้อ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ออกจากโครงการ

นาย เตชภณ คำพู

กำลังเรียน

น.ส. สุธาทิพย์ ปล่อยทุม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย ศิวกร อินกองงาม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย บุญรัตน์ กันจู

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย ศุภชัย สอนไว

กำลังเรียน

นาย บุญรักษา เกียรติหิรัญกุล

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ออกจากโครงการ

นาย ธัชชัย บุญญะ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ออกจากโครงการ