ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ดร. วัชระ เตียทะสินธ์

University of Bristol

งานชั่วคราว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. คคนางค์ ลิ้มศาสนกิจ

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

น.ส. พรหมวดี  มุณีชัย

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

น.ส. ชวัลอัณศยา โกพัฒน์ตา

Emma Willard School

กำลังเรียน

น.ส. นพมาศ ฤทธานนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

นาย พชรเดช วจระนันท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

นาย ธัชพล ก๊กเครือ

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ภัทระ ภูรีสถิตย์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

นาย นพรุจ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

นาย ศุภกร ปู่บัว

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

น.ส. ทัศไนย์พิมล ศิวรานนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐมนต์ ชาบุญเรือง

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน