มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ชัยวัฒน์ (สุเชษฐ) เต็งศิริวัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

นาย ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นาย นพรัตน์ เปลี่ยนมณี (จิตติสรสกุล)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. มณทิญา เรืองหน่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิมพ์วรีย์ (วริยา) ฐิติวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุธี อาทิตยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย พลวัชร ลีละวัฒนากูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. ประทีป ปัญญาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชัยพร ศุกลพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชุมพล ศุภทัตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. สุจิตรา ทันดร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. นารีมัส เจะและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วุฒิพงษ์ ทองภักดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ชลธิชา ปากหวาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ สันติกูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. สุวิมล แก้วคำปา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย อนิรุทธิ์ พริกสี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กัมปนาท พรหมโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อัจฉริยา ประธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ปิยะนัฐ วิริยะสุขสิงห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จุมพล ราชสิงโห

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ปณนัญ สมใจอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วกุล บำรุงสานต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กรวัฒน์ อรรถโสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อภิญญา หาญขุนทด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กัณฐ์ญารัตธ์ (ชนนิกานต์) ฐิติวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ไชยวัฒน์ แก้วมีชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ สารอินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธรรมนูญ เชื้อสะอาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พักการศึกษา

นาย เมธี วาทิกทินกร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน สานเมทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนัน วัชรมัย

งานชั่วคราว

น.ส. มนัสวัน มะโนเกี๋ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วศิน สมบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สันดุสิต แซ่โค้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. จิตราพันธ์ สูงทรง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย อรรถสิธร ชัยชมภู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธีรพัชร อาภรณ์รัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชนินทร์ แมตเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พิทยา อภิวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธันยกานต์ ชูสมัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กฤษณะ สระแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐภัทร อภิวงค์งาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย รักษ์ปรัตถ์ ศิริอริยะชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปาณัสม์ นันทนาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ หงษ์เงิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ชัยพร นิลารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อารียา สิริเศรษฐนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษณ์ แดงแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

น.ส. อรุโณทัย จำปีทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ราชกุล พูนช่วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นาถกานต์ จิตต์จนะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. กานดามณี วัชโรสินธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จตุพล คำมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย ณัฐกฤต อ่อนอุทัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นิติพล มูลวิจิตร

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อิฏฐณี ศรีคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ประภาสิริ พิมสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กันตธี ไชยเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. สิรภัทร วรรธกจตรุพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พุทธันดร วงศ์สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วรวิทย์ ศรชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กิตติพงศ์ ปันธินวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สิรวุฒิ เนตยานันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิชญา พงศ์มานะวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย บุริศร์ ทองน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พงศรัณญ์ ฉิมศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุทธิศักดิ์ วิเศษวงษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พาปริญญ์ จำลองกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ขวัญภิรมณ์ ณะเรืองศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ไวทิน สินธุอุไร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุณธิดา ด่านรัชตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
Page 1 of 8