มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ชัยวัฒน์ (สุเชษฐ) เต็งศิริวัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

น.ส. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. มณทิญา เรืองหน่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิมพ์วรีย์ (วริยา) ฐิติวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ทามัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุธี อาทิตยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พลวัชร ลีละวัฒนากูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ประทีป ปัญญาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชัยพร ศุกลพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชุมพล ศุภทัตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. สุจิตรา ทันดร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. นารีมัส เจะและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วุฒิพงษ์ ทองภักดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ชลธิชา ปากหวาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ สันติกูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. สุวิมล แก้วคำปา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย อนิรุทธิ์ พริกสี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กัมปนาท พรหมโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อัจฉริยา ประธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จุมพล ราชสิงโห

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กิตติภัฏ โชติจินดากุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. สุจิตรา ฝั้นสืบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ปณนัญ สมใจอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กรวัฒน์ อรรถโสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อภิญญา หาญขุนทด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กัณฐ์ญารัตธ์ (ชนนิกานต์) ฐิติวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ไชยวัฒน์ แก้วมีชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ สารอินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ชนิดา ครองไชย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนภัทร อัฐวงค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธรรมนูญ เชื้อสะอาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย เมธี วาทิกทินกร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย ปณิธาน สานเมทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนัน วัชรมัย

The University of Manchester

พักการศึกษา

น.ส. มนัสวัน มะโนเกี๋ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พงษ์รวี ชุมวรฐายี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วทัญญู ฟูแสง

กำลังเรียน

นาย วศิน สมบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สันดุสิต แซ่โค้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ก่อกุศล มาแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย เจนวิช พ่วงพี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กันต์ฤทัย จีนแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. จิตราพันธ์ สูงทรง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย อรรถสิธร ชัยชมภู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ บุญลือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธีรพัชร อาภรณ์รัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นิพพิชฌน์ แก้วสมุทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จณัตว์ ธนาวณิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. วราภรณ์ ศิริวรกุลชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อารยา เรืองสุข

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชนินทร์ แมตเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พิทยา อภิวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ สมวงค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ธันยกานต์ ชูสมัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กฤษณะ สระแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐภัทร อภิวงค์งาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนาทิพวัฒ ศิริอริยะชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปาณัสม์ นันทนาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ หงษ์เงิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ชัยพร นิลารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อารียา สิริเศรษฐนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษณ์ แดงแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อรุโณทัย จำปีทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ราชกุล พูนช่วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นาถกานต์ จิตต์จนะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จตุพล คำมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐกฤต อ่อนอุทัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นิติพล มูลวิจิตร

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. อิฏฐณี ศรีคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ประภาสิริ พิมสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กันตธี ไชยเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. สิรภัทร วรรธกจตรุพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นนทพัทธ์ สินสันธิเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พุทธันดร วงศ์สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วรวิทย์ ศรชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กิตติพงศ์ ปันธินวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วีระพจน์ วนะจะเริน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สิรวุฒิ เนตยานันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย เศรษฐ์ สันติธรางกูร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิชญา พงศ์มานะวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย บุริศร์ ทองน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พงศรัณญ์ ฉิมศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุทธิศักดิ์ วิเศษวงษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พาปริญญ์ จำลองกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ขวัญภิรมณ์ ณะเรืองศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุริยล ยิ้มเนตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ไวทิน สินธุอุไร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุณธิดา ด่านรัชตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
Page 1 of 8