มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. ฉันทนา เคนศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นาย วีระชาติ พาลุกา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย อัครเดช ปิยะแสงทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

ดร. กนกวรรณ แสนสุวรรณ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ธฤษภร บวรนันทเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริพร คงทวี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

ดร. พิทวัส วิชัยดิษฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชนกานต์ โควินท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลกานต์ นวลสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. สุธาสินี สมบูรณ์ทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

ดร. นพเก้า สระแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย วันชัย ดีเลิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ทิพวัลย์ บุญแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ชาญณรงค์ กุสลจีรัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. กัญณัฎฐ์ ละแมนชัย (เลิศกุลโชติภัทร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. พัชราภรณ์ ดาวดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สุทธิรักษ์ เสลาลักษณ์

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ชลกรานต์ อวยจินดา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. สุวิมล บุญมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. บงกชรัตน์ ธนาอัศวเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อัครศิริ แสงสว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. สราพร อินทรสาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย รุ่ง ม่วงคง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย พชรพล การกล้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. สิริธร ก้งเส้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กิตติเดช เปรมอุดมกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย สรฉัตร ธารมรรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย วทัญญู กลิ่นเนียม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วันวิสาข์ วงศ์มณีประทีป

National University of Singapore (NUS)

กำลังเรียน

น.ส. เพชรพรรณ นามวัฒน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย สุวรรณวุฒิ พรพรหมศิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฐกาญจน์ พบสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อนันตญา วงษ์แย้ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. รวินทร์นิภา แว่วสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย อภิโชติ เอื้อบุญส่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ศิวกร สุขารมณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ปุณดานัย ชิตเพชร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย อภิชัย มานะประเสริฐศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กรณ์ ขาวละออถ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ปฐมชัย ดินแดง

University of Paris-Saclay

กำลังเรียน

นาย ทศธรรม เมขลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. กมลรัตน์ สมบูรณ์

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย ณัฐนนท์ มีพรหม

University of Reading

กำลังเรียน

นาย ชยพัทธ์ วิสาสะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ชนน์ชนก ไชยภักดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย จตุพงษ์ พลจรัส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย ภูษิต นวลพิจิตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. จิตราวรรณ ไวสาหลง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ลีลา รักษ์ทอง

University of Michigan at Ann-Arbor

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วรสฤษดิ์ แสงสุย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย วรเมธ ศรีเพชรไพศาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สมโภช จิระโภคิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. สิราวรรณ เขมะวิชานุรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร์ อิฐโสภณพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย อรุณ อนันต์ชื่นสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย พิสิฐพงศ์ เกตุรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ชัยมงคล ดวงจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย นนต์ณณัฏฐ์ (ณัฐภัทร) อยู่ยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ปรียารัตน์ อ่อนคำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อินทุอร ฉัตระทิน

University of Delaware

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย กฤษณะ ป้อมดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. จีรพรรณ บุญฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ไอศวรรย์ อารยะทวีกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย วรวัฒน์ ตรัยวัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. วราภรณ์ บุญนาค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. บุญยวีร์ ช่อชูหิรัญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. บุณฑริกา แซ่โล้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. กฤติยา คำประดำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. วนิดา เกตะมะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. หทัยรัตน์ จินดามล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

น.ส. กนกอร อยู่พิทักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. กัญพัชญ์ เยี่ยมสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐณิชา คุ้มภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ณัฐิวุฒิ หมวกใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. มิญชกาญจน์ จันลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อาทิตยา ผาสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ณฐพรรณ พวงยะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อัลย์ลิกา ฉิมประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

น.ส. จิณห์นิภา ทองทา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ธนกฤต ศรีวิลาศ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กำลังเรียน

น.ส. ธันยาภรณ์ ไตรจิตต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย อมต ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ศศิวิมล เอื้อพงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. สุวพร หอมจันทร์ดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ศิกวัส ภาโสม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ทิวัตถ์ โภชน์มาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย เมธาสิทธิ์ ปัจฉิมาเอกพล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ณภัทร จันทรประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. สิริมา ศรีระบาย

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กำลังเรียน

นาย ฉันทวุฒิ เจตจำนงค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน
Page 1 of 7