มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. ฉันทนา เคนศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นาย วีระชาติ พาลุกา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย อัครเดช ปิยะแสงทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ แสนสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ธฤษภร บวรนันทเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริพร คงทวี

กำลังเรียน

ดร. พิทวัส วิชัยดิษฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชนกานต์ โควินท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลกานต์ นวลสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. สุธาสินี สมบูรณ์ทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

ดร. นพเก้า สระแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย วันชัย ดีเลิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ทิพวัลย์ บุญแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ชาญณรงค์ กุสลจีรัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. โชติมา เสรีประชารัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. กัญณัฎฐ์ เลิศกุลโชติภัทร์ (นฤมล มนต์ปภัสสร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. พัชราภรณ์ ดาวดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สุทธิรักษ์ เสลาลักษณ์

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ชลกรานต์ อวยจินดา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. สุวิมล บุญมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ปรียาภัทร วงศ์ไชยา (ทะรินทร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. บงกชรัตน์ ธนาอัศวเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อัครศิริ แสงสว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. สราพร อินทรสาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย รุ่ง ม่วงคง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย พชรพล การกล้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. สิริธร ก้งเส้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กิตติเดช เปรมอุดมกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย สรฉัตร ธารมรรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย วทัญญู กลิ่นเนียม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. วันวิสาข์ วงศ์มณีประทีป

National University of Singapore (NUS)

กำลังเรียน

น.ส. เพชรพรรณ นามวัฒน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย สุวรรณวุฒิ พรพรหมศิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฐกาญจน์ พบสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อนันตญา วงษ์แย้ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย อภิโชติ เอื้อบุญส่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. สุวลักษณ์ จิตรเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย วชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ศิวกร สุขารมณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย อภิชัย มานะประเสริฐศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กรณ์ ขาวละออถ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ทศธรรม เมขลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. กมลรัตน์ สมบูรณ์

University of Southampton

กำลังเรียน

น.ส. อาจารีย์ ทองลิ้ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อรยา มานะประเสริฐศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ชยพัทธ์ วิสาสะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ชนน์ชนก ไชยภักดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย จตุพงษ์ พลจรัส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. จิรภัทร์ สันตติวงศ์ไชย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ภูษิต นวลพิจิตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. จิตราวรรณ ไวสาหลง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ลีลา รักษ์ทอง

University of Michigan at Ann-Arbor

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วรสฤษดิ์ แสงสุย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย วรเมธ ศรีเพชรไพศาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สมโภช จิระโภคิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. สิราวรรณ เขมะวิชานุรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร์ อิฐโสภณพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย พิสิฐพงศ์ เกตุรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อินทุอร ฉัตระทิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กฤษณะ ป้อมดี

กำลังเรียน

น.ส. จีรพรรณ บุญฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ไอศวรรย์ อารยะทวีกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย วรวัฒน์ ตรัยวัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. วราภรณ์ บุญนาค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. กฤติยา คำประดำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. วนิดา เกตะมะ

กำลังเรียน

น.ส. หทัยรัตน์ จินดามล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. กนกอร อยู่พิทักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. กัญพัชญ์ เยี่ยมสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐณิชา คุ้มภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ศุภกร พงษ์ภักดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อลิสา นิระ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อาทิตยา ผาสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. จิณห์นิภา ทองทา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ปรมาภรณ์ โตสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ธนกฤต ศรีวิลาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ชนินทร์ คำภีรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ธันยาภรณ์ ไตรจิตต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ณิชกมล เอี่ยมประเสริฐกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย อมต ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ศศิวิมล เอื้อพงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. สุวพร หอมจันทร์ดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ศิกวัส ภาโสม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ทิวัตถ์ โภชน์มาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน
Page 1 of 6