มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. บุปผา เพชรรัตน์ (ผ่องศรี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

นาย ณัฐวัฒน์ (วิทวัส) วัชรจิตตานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. อัษฎาพร ตั้งประเสริฐ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. รินมนัส วัยรัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ฟูเกียรติ นวลศรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. จินตนา ภักดีวานิช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภานุศิษฎ์ เอื้อละพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. กานติมา ทองจืด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. นิตยา รวดเร็ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สุภิตา ไชยโป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐกานต์ สรรพา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ศุภโชค บัวรักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สรัลนุช สัตยชิติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภานุวัฒน์ ศรีสำราญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย พลกฤษณ์ แสงอาวุธ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ขวัญชนก สำกำปัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ศรุตา เอี่ยมศิริ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ปวริศา เลื่องลือสนธิกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. นิโลบล เสวนากุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย พลศรุต บุญช่วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สุดาพร สืบสังข์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. พสชนัน รัตนบุรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ปภัสสร ชื่นพาณิชย์กิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภูมิพัฒน์ ชัยกำธร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ศิริรัชฏ์ เขมะศิริ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ศุภัคษร โตระสะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย พชร สุขลิ่ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สรวงสิริ อรุณลิ่มสวัสดิ์

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย จิรพนธ์ แซ่จิว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย วรุตม์ กัลยากาญจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย พุธิตา ว่องไวยุทธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภานุวัฒน์ เพ็งผอม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย สิรวิชญ์ บุญสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ฆโนทัย จารุสิริรังษี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ระภีพรรณ คงนวล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย วัชรเดช แก้วมั่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภัควัต อินทร์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย มูฮัมหมัด หีมบู

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ปาณัสม์ วรรณปทุมจินดา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จักรพรรดิ ขาวเอี่ยม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. จุฬาลักษณ์ จันทร์เกตุ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธฤต เสรีเกียรติดิลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ชนิตา เรืองกิจไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. นัฏภร ทองงาม

กำลังเรียน

นาย ธนดล คงคุ้ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ชนิสรา ชูเส้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. นันทนัช ชัยทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ภีมสินี พวงมาลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. รมิตา ล่าดี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. วรรษา บิลโหด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สิริญัฐ ขวัญซ้าย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ธนาธรณ์ ชูบุญลาภ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ธัชนนท์ ศิณโส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย รชานนท์ คงช่วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย โรจณศักดิ์ รวดเร็ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย สิริวัชร ยิ่งยงสกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย วรรณรัตน์ จันทร์เกตุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย จักรกฤษ หนูมาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ธนพล เอี่ยมทราย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ ชูดำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ชนิภรณ์ ไชยผลอินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ธนาวิทย์ ชูกูล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย นพวิชญ์ สุขพันธุ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ปภัชญา เขียวย้อย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ปิยะวดี ขาวเอี่ยม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย พลกฤต อิสระดำเกิง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย อัฟฟาน แวมง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ธิติ อึ๋งเจริญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ณัชชา รสิตานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ทัซนีม ซอรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สุภัสสรา สังข์เผือก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน
Page 1 of 5