มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. สุภาวดี พลเยี่ยม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. เยาวรินทร์ นครภักดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

น.ส. สายทิพย์ ลิ้มตระกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อนันต์ เคนท้าว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย รุหาญ ถิรญาธรณ์ (สุกฤษ)(โสฬส โสมรักษ์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปรียานุช พิมจักร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. สุพรรณิการ์ คลังภูเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. นันท์ชนก เศวตเลข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย วีรชน มีฐาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย จักรภัทร พาลุกา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปรารถนา เสียงล้ำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ภฤศรินทร์ ตั้งศิริดำรงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณรงค์ศักดิ์ บุญศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ภิญญา อาจสาลี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ศิตธีรา(วารุณี) ชาวเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติวรรณ จำปา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล เกษางาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย เชาวน์วัฒน์ มั่นยืน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นฤปนาถ เหล็กโคกสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ทิชากร สิงห์โต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ธิดาภา รัตนอัมพา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อรรถวุฒิ รั้งกลาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ภูสิษฐ์ ศรีสุขา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐวัฒน์ ปาเส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ศุภสิทธิ์ นาถาบำรุง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐนันท์ ศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อรรถสิทธิ์ ภาคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. นาริน ภูระบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นิลรัตน์ พรมดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. นันทพร เกตุเลขา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

นาย ปฏิวัติ สิงห์ทองลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปาจรีย์ ชื่นตา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. อรดี คำมณีจันทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน ถาเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ปวรปรัชญ์ ฦาชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย วุฒิกร คำป้อง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. เกล็ดทราย ภูผาคุณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย วันเฉลิม นัดดา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กิตติวรรณ ศรีสุกใส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อดิศักดิ์ เม้ามีศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ญาณภัทร ทองร่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย สมชาย นพวรรณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย กิตติศักดิ์ สว่างวารีสกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นพปฎล ชินอ่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ธนพัทธ เห็มบาสัตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พิพิธธน แสนสีหา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐวรา บวชไธสง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. สุจิตรา ตันศรีชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ศิปา (เนตรนภิส) ศรีโรจน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อุดมศักดิ์ ชูรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นคร ทองย้อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปาริชาติ ศิลาเลิศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กรกมล นพมงคล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ณัฎฐาภรณ์ บุปผาโสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. พรรณพนัส มีฮาตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พงษ์สิทธิ์ ดีศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย วัชรพล สุขวิริยานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อมรเลิศ ดีนันท์ตระกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อนุวัต แสงเงินรอด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ธนวัฒน์ ชมเมือง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย จักรราช คงทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ฐิติญพงศ์ ดวงศรีเสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. วรพนิต บรรดาศักดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กานดามณี ศรีกงพาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กานต์ชนก ศรีถนัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. จิดาภา วัชรกิตติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. พบพร พรหมจรรย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กาญจนา อรรถวิลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ชาติเชื้อ กิมชัยวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ญาณวรุตม์ สร้อยเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. นพมาศ โยลัย

กำลังเรียน

นาย ปัณณทัต ทะประสพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ปรมินทร์ สายคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย สุวิวัฒน์ แสงอ่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. วิสสุตา บุญทา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. พลอยชนก เอียดรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พิรพงศ์ สิงห์สถิตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. วีราภรณ์ จิระอนันต์กุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ลัดดาวัลย์ โลหะปาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อุทิศ ภัควัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. สุชาวดี ซ้วนขาว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. วรัญญา สมอุดร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กุลณัฐ ขาวเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. อรปรียา มาวัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ธฤติ ศรีอุบล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พัชรวุฒิ รัตนวิทยาพันธุ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ลาภวัต งามวงศ์วาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน
Page 1 of 8