นาย ปองเอก จุลสุวรรณ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

น.ส. ปัณณ์รัก ทองเนื้อสุข

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

น.ส. วิภาวี คุณานพรัตน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย อรรถเศรษฐ์ อุนนาภิรักษ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ฐาปนา ธงชัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน