ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ)

น.ส. ดวงฤทัย จารุกานนท์

University of Kassel

สำเร็จการศึกษา

ดร. วันวิสาข์ ชัยศักดิ์เลิศ

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศรายุทธ เอี่ยมคง

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา

ดร. สัมพันธ์ เนตยานันท์

Georgia State University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. อัญชสา คณานุรักษ์

University of California, Davis

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภาสวรรณ นพแก้ว

The University of Bath

สำเร็จการศึกษา

ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

University of postdam

สำเร็จการศึกษา

นาย ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์

Brown University

สำเร็จการศึกษา

ดร. รุจิระ ฉายศิริ

University of Virginia

สำเร็จการศึกษา

นาย เพลงชาติ พรหมมาพันธุ์

Florida State University

กำลังเรียน

ดร. นนท์ ทองโปร่ง

Michigan State University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. วชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์

Universitat Des Saarlandes

กำลังเรียน

ดร. นรวีร์ กาญจนวตี

University of California, San Diego

สำเร็จการศึกษา

น.ส. กฤติยา ทองคุ้ม

University of Hohenheim

กำลังเรียน

ดร. วีรพงศ์ ผดุงศักดิ์อนันต์

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธนิสรา จันทร์สกุล

Harvard University

สำเร็จการศึกษา

ดร. อารียา จันทศรี

University of Rochester

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

Stanford University

สำเร็จการศึกษา

นาย ธีรสรรค์ ขันธวิทย์

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย ปวิธ แสงจันทร์

Stanford University

กำลังเรียน

ดร. เมษยะมาศ คงเสมา

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา

นาย เจตน์เจริญ กลางวัง

Oregon State University

กำลังเรียน

ดร. รัตนาภรณ์ ฟองเงิน

University of Texas at Austin

สำเร็จการศึกษา

นาย ชินวัตร อิศราดิสัยกุล

Cornell University

สำเร็จการศึกษา

นาย วุฒิศักดิ์ ตรงศิริวัฒน์

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย เจษฎา เตมัยสมิธิ

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พรสวรรค์ ผู้พัฒน์

University of Nevada, Reno

พักการศึกษา

นาย ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

University of Cologne

กำลังเรียน

นาย ภาณุพล สมัยมงคล

Virginia Polytechnic Institute State University

กำลังเรียน

นาย ปิยะชัย ขอมอินทร์

University of Massachusetts Amherst

กำลังเรียน

นาย ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล

University of Michigan

กำลังเรียน

นาย สรวิศ ช่างภิญโญ

University of Southern California

กำลังเรียน

นาย กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย ธนศักดิ์ สถิตวิทยากุล

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน
Page 1 of 2