ทุนอื่น

ดร. ศรเทพ วรรณรัตน์

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. ภาสรี เล้ากิจเจริญ

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย รพีพันธ์ แก่นสันติสุขมงคล

Kyushu University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร. พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร. สมพร ขันเงิน

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. รัฐพล รังกุพันธุ์

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. วิริยา รัฐวิสุทธินันท์

University of Miami

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
กรมการแพทย์ทหารบก

ผศ. ดร. ชนกพร เผ่าศิริ

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. พรรณรวี พรหมนารท (สร้อยสุวรรณ)

University of London, Birkbeck College

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ชลิตา ธัญญะคุปต์

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. ชาญวิทย์ เรืองเฉลิมวงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เกรียงไกร วันทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา

Indiana University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. ชาญ อินทร์แต้ม

Technical University Munich

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ. ดร. รจนา โอภาสศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร. พิพัฒน์ คงประชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. มรกต เก็บเจริญ

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สมเกียรติ นกบิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วิเนตร แสนหาญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. สุภาพร แสงริบทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ธิดารัตน์ เปลี่ยนพานิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. นริศร์ บาลทิพย์

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร. เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร

University of Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ยอดสร้อย คณินธรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผศ. ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร

Boston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สุวัชชัย จรัสโสภณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ผศ. ดร. ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. นวรัตน์ นันทพงษ์

Tottori University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. วรรณพร ดิสดี

Chiba University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. เดชา ทาปัญญา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. วันวิสา ลิ้มพิรัตน์ (พัฒนศิริวิศว)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. ปริญญา น้อยสา

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. สุวัสสา บำรุงทรัพย์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

University of Bern

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. ดร. อิศนันท์ (สุพัฒน์) วิวัฒนรัตนบุตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. สวรรยา ศกุนตะเสฐียร

University of Nebraska-Lincoln

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ธิดาพร ศุภภากร

Missouri University of Science and Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ทรงคุณ บุญชัยสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. ศิลา กิตติวัชนะ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

ออกจากโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. วินัย เอี้ยวสุวรรณ

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ

University of Massachusetts Amherst

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. เสวียน ใจดี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. พรพิมล วงศ์ธิดา

Mayo Graduate school

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ. ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. จุฑาธิป อาชาพิทักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. คำสิงห์ นนเลาพล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. เกียรติสุดา มณีรักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ. ดร. ดวงกมล เบ้าวัน

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์

Gottingen University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. วิยะดา หาญชนะ

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. สุนทร จรรยาวดี

University of Southampton

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. เบญจมาศ คุ้มครอง (มูลเมือง)

Wayne State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. สุธาสินี สมยง

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. อนันต์ จีนอนงค์

Keio University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ

Kagoshima University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นาย นรวิชญ์ ชุมฉิม

Claremont Granduate University

ออกจากโครงการ

นาย ฐกลวรรธน์ จันทร์วัฒนะ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล

The Abdus Salam interaational Centre for Theoretical Physics (ICTP)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุชาดา ปฐมกำเนิด

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กฤต จารุพานิช

University of California, Irvine

กำลังเรียน

ดร. อังทินี กิตติรวีโชติ

Chiao Tung University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. กุลภา ชนะวรรโณ

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. ชวิตา เนติโรจนกุล

University of California, Berkeley

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. อุษาวดี ชัยพรม

University of Illinois at Urbana-Champaign

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ทามัง

University of South Carolina

กำลังเรียน

นาย พิชาวุฒิ มานพกาวี

University of Minnesota

กำลังเรียน

นาย วรรินทร์ มีสอน

University of Fribourg

กำลังเรียน

ดร. ยุพดี เฮงจันทร์

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วรัชญ์ เฉลิมพรพงศ์

University of Houston

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

น.ส. สุขพิชญา จรัญชล

University of Alberta

งานชั่วคราว

ดร. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ

Tokyo Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล

University of California, San Diego

กำลังเรียน

ดร. อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปรียานุช จันคง

Kyoto Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชินดนัย อุทัยสอาด

University of Washington

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

น.ส. พิชญา โพธิลิ้มธนา

University of California, Berkeley

ออกจากโครงการ

น.ส. เบญจรัตน์ เที่ยงตรง

Tokyo Institute of Technology

งานชั่วคราว

ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์

The Graduate University for Advance Studies

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชลเทพ กิจสินธพชัย

Kinki University

กำลังเรียน

ดร. หทัยทิพย์ ทาเสนา

National University of Singapore (NUS)

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. วัลย์ลดา กลางนุรักษ์

Shizuoka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยศพล หาญวณิชย์เวช

Wageningen University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

น.ส. วรรณิดา แซ่ตั้ง

Wageningen University

กำลังเรียน

น.ส. ทิพาพร พัฒนิบูลย์

Technical University of Denmark

กำลังเรียน

นาย นิพล แจ่มจำรัส

Imperial College London

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
Page 1 of 13