ทุนอื่น

ดร. ศรเทพ วรรณรัตน์

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. ภาสรี เล้ากิจเจริญ

The University of Akron

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย รพีพันธ์ แก่นสันติสุขมงคล

Kyushu University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร. พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร. สมพร ขันเงิน

University of Sheffield

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. รัฐพล รังกุพันธุ์

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. วิริยา รัฐวิสุทธินันท์

University of Miami

สำเร็จการศึกษา
กรมการแพทย์ทหารบก

ผศ. ดร. ชนกพร เผ่าศิริ

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. พรรณรวี สร้อยสุวรรณ

University of London, Birkbeck College

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชลิตา ธัญญะคุปต์

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. ชาญวิทย์ เรืองเฉลิมวงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เกรียงไกร วันทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา

Indiana University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. ชาญ อินทร์แต้ม

Technical University Munich

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ. ดร. รจนา โอภาสศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. พิพัฒน์ คงประชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. มรกต เก็บเจริญ

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สมเกียรติ นกบิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วิเนตร แสนหาญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. สุภาพร แสงริบทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

Nagoya University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ธิดารัตน์ เปลี่ยนพานิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. นริศร์ บาลทิพย์

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร. เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร

University of Munster

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ยอดสร้อย คณินธรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์)

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผศ. ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร

Boston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สุวัชชัย จรัสโสภณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ผศ. ดร. ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. นวรัตน์ นันทพงษ์

Tottori University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. วรรณพร ดิสดี

Chiba University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. เดชา ทาปัญญา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. วันวิสา พัฒนศิริวิศว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. ปริญญา น้อยสา

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. สุวัสสา บำรุงทรัพย์

University of Florida

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

University of Bern

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. อิศนันท์ (สุพัฒน์) วิวัฒนรัตนบุตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. สวรรยา ศกุนตะเสฐียร

University of Nebraska-Lincoln

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ธิดาพร ศุภภากร

Missouri University of Science and Technology

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ทรงคุณ บุญชัยสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศิลา กิตติวัชนะ

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. วินัย เอี้ยวสุวรรณ

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ

University of Massachusetts Amherst

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. เสวียน ใจดี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. พรพิมล วงศ์ธิดา

Mayo Graduate school

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. จุฑาธิป อาชาพิทักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. คำสิงห์ นนเลาพล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. เกียรติสุดา มณีรักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ. ดร. ดวงกมล เบ้าวัน

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์

Gottingen University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วิยะดา หาญชนะ

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. สุนทร จรรยาวดี

University of Southampton

สำเร็จการศึกษา
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. เบญจมาศ มูลเมือง

Wayne State University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. สุธาสินี สมยง

Cornell University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. อนันต์ จีนอนงค์

Keio University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ

Kagoshima University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นาย นรวิชญ์ ชุมฉิม

Claremont Granduate University

สำเร็จการศึกษา

นาย ฐกลวรรธน์ จันทร์วัฒนะ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล

The Abdus Salam interaational Centre for Theoretical Physics (ICTP)

สำเร็จการศึกษา

น.ส. สุชาดา ปฐมกำเนิด

North Carolina State University

กำลังเรียน

นาย ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย กฤต จารุพานิช

University of California, Irvine

กำลังเรียน

น.ส. อังทินี กิตติรวีโชติ

Chiao Tung University

สำเร็จการศึกษา
ลาศึกษาต่อ

ดร. กุลภา ชนะวรรโณ

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. ชวิตา เนติโรจนกุล

University of California, Berkeley

postdoc

น.ส. อุษาวดี ชัยพรม

University of Illinois at Urbana-Champaign

กำลังเรียน

นาย พิชาวุฒิ มานพกาวี

University of Minnesota

กำลังเรียน

นาย วรรินทร์ มีสอน

University of Fribourg

กำลังเรียน

น.ส. ยุพดี เฮงจันทร์

Nagoya University

กำลังเรียน

นาย วรัชญ์ เฉลิมพรพงศ์

University of Houston

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

น.ส. สุขพิชญา จรัญชล

University of Alberta

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช

The University of Tokyo

กำลังเรียน

ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ

Tokyo Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

น.ส. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล

University of California, San Diego

กำลังเรียน

ดร. อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

น.ส. ปรียานุช จันคง

Kyoto Institute of Technology

postdoc

นาย ชินดนัย อุทัยสอาด

University of Washington

กำลังเรียน

น.ส. พิชญา โพธิลิ้มธนา

University of California, Berkeley

ออกจากโครงการ

ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์

The Graduate University for Advance Studies

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ชลเทพ กิจสินธพชัย

Kinki University

กำลังเรียน

น.ส. หทัยทิพย์ ทาเสนา

University of Groningen

กำลังเรียน

ดร. วัลย์ลดา กลางนุรักษ์

Shizuoka University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ยศพล หาญวณิชย์เวช

Wageningen University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

น.ส. วรรณิดา แซ่ตั้ง

Kyoto University

กำลังเรียน

น.ส. ทิพาพร พัฒนิบูลย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย นิพล แจ่มจำรัส

Imperial College London

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
Page 1 of 12