สาธารณรัฐฝรั่งเศส

น.ส. กฤษฎี เทศประพีป์

Institut National des Science Appliquees (INSA)

กำลังเรียน

นาย สาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล

ecole normale superieure de paris

กำลังเรียน

นาย จักรกฤษณ์ เนตรแก้ว

Universite Rennes 1

งานชั่วคราว

น.ส. ธนพร เครือวัฒนเวช

Universite Rennes 1

กำลังเรียน