ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

นาย ปกรณ์ ตั้งถึงถิ่น

Delft University of Technology

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล(แซ่ตั้น)

Leiden University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย มนต์ชัย จิตรวิเศษ

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ณภัทร ภู่วุฒิกุล

Leiden University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย กิตินันท์ พงษ์สง่างาน

Utrecht University

กำลังเรียน

น.ส. คณาณัฐ นาคสมบูรณ์

University of Amsterdam

กำลังเรียน

น.ส. อาจารีย์ ทองลิ้ม

Leiden University

กำลังเรียน