ราชอาณาจักรสวีเดน

ผศ. ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร

Stockholm University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

นาย คมกฤษ โมราราช

Korolinka Institute

กำลังเรียน

น.ส. ขจีวรรณ บัวกอ

Lund University

กำลังเรียน