ราชอาณาจักรสวีเดน

ผศ. ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร

Stockholm University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. นันทา โสภณรัตน์

KTH Royal Institute of Technology

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย คมกฤษ โมราราช

Korolinka Institute

กำลังเรียน

น.ส. ขจีวรรณ บัวกอ

Lund University

กำลังเรียน