ราชอาณาจักรสวีเดน

ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร

Stockholm University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. นันทา โสภณรัตน์

KTH Royal Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์

Uppsala University

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์

Uppsala University

กำลังเรียน

นาย คมกฤษ โมราราช

Karolinska Institute

กำลังเรียน