ราชอาณาจักรสวีเดน

ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร

Stockholm University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. นันทา โสภณรัตน์

KTH Royal Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์

Uppsala University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์

Uppsala University

กำลังเรียน

นาย คมกฤษ โมราราช

Korolinka Institute

กำลังเรียน

น.ส. ขจีวรรณ บัวกอ

Lund University

กำลังเรียน