ประเทศญี่ปุ่น

น.ส. ทวินดา ฮิรายามะ (คงประเทศ)

Japan Advance Institute of Science and Technology

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. ณัฐพัชร์(นัฐพร) เศรษฐเสถียร

Tokyo Institute of Technology

พักการศึกษา

นาย เผชิญสุข ธีระนุกูล

Shizuoka University

กำลังเรียน

น.ส. รุ่งทิพย์ ขันถม

Gunma University

กำลังเรียน

นาย กฤตนันท์ ดีคำวงค์

Tokyo Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย สุธี เรืองวิเศษ

Tokyo Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. ชาคริยา มาลาสุข

Kyushu University

กำลังเรียน

น.ส. อารยา ทองนาค

Jichi Medical University

กำลังเรียน

นาย ภัทรพล รอดละมูล

Osaka University

กำลังเรียน

นาย กมนัช แย้มแสง

JASSO Tokyo Japanese Language Center

กำลังเรียน