เครือรัฐออสเตรเลีย

นาย ภวัต เตชะพงศ์ธาดา

University of Melbourne

พักการศึกษา

ดร. ธนิษ ชวลิต

The University of New South Wales

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. พันทิภา สุวรรณโกฏ

The University of New South Wales

กำลังเรียน

นาย พีรพงศ์ ศรีตั้งศิริกุล

University of Tasmania

กำลังเรียน