เครือรัฐออสเตรเลีย

นาย ภวัต เตชะพงศ์ธาดา

University of Melbourne

พักการศึกษา

ดร. ธนิษ ชวลิต

The University of New South Wales

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พันทิภา สุวรรณโกฏ

The University of New South Wales

กำลังเรียน

น.ส. สุทธิดา นพตลุง

The University of Western Australia

กำลังเรียน

นาย พีรพงศ์ ศรีตั้งศิริกุล

University of Tasmania

กำลังเรียน