สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดร. อิศรา จันทร์เทศนา

University of Heidelberg

งานชั่วคราว

นาย อนรรฆ สว่างจิตร์

University of Tubingen

กำลังเรียน

นาย ปพน ตันติวณิชชานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. ปรีชา เกียรติกิระขจร

Georg-August-Universitat Gottingen

งานชั่วคราว

ดร. นิธิ รุ่งธนาภิรมย์

Goethe University Frankfurt

สำเร็จการศึกษา

นาย ธีรพจน์ ศรีอรุโณทัย

Universitat Siegen

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย สุทธิลักษณ์ โอทาตะวงศ์

University of Heidelberg

ออกจากโครงการ

ดร. ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์

University of Bayreuth

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อรรัตน์ จินต์แสวง

Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology

กำลังเรียน

นาย ชัยยศ กำธรเจริญ

University of Heidelberg

กำลังเรียน

นาย วัชระ ศรีมนตรี

RWTH Aachen University

สำเร็จการศึกษา

นาย คามิน ศิริวัฒน์เวชกุล

Charite-Universitatsmedizin Berlin

กำลังเรียน

นาย กันตภณ ดำมินเสก

Karlsruher Institut Fur Technologie (KIT)

กำลังเรียน

นาย อภิเดช รักเป็นไทย

Max Planck Institute

กำลังเรียน

นาย ธนกร วงษ์ลคร

University of Erlangen-Nuremberg

กำลังเรียน

น.ส. สุภัทรา ไชยธงยศ

Otto von Guericke University

กำลังเรียน

น.ส. พัช ธงไธสงค์

กำลังเรียน

น.ส. เบญญาภา แก้วมี

Technical University of Berlin

กำลังเรียน

นาย ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา

Ludwig-Maximillians - Universitat Munchen

สำเร็จการศึกษา

นาย ธราเทพ เปลี่ยนบำรุง

University of Stuttgart

กำลังเรียน

นาย พีระ สีมาขจร

University of Hamburg

กำลังเรียน

นาย สุเมธ คุ้มภัยรัญ

Heidelberg University

กำลังเรียน

น.ส. พัทธมน กองคำบุตร

University of Stuttgart

กำลังเรียน

นาย ภัทรวัต ช่อไม้

Technical University of Berlin

กำลังเรียน
Page 1 of 2