สหราชอาณาจักร

นาย ชาลี บุญประสพ

University of St Andrews

กำลังเรียน

ดร. รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

นาย พีรศุษม์ วงษ์สุรีย์รัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

น.ส. ชลลวัลย์ แสงเจริญธรรม

Kings College, London

กำลังเรียน

น.ส. นิศามณี เจริญชนม์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน

University of Dundee

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธเณศ เกิดแก้ว

University of Leeds

กำลังเรียน

น.ส. พิมลา ศรีวสุธากุล

University of Edinburgh

งานชั่วคราว

นาย ธนภูมิ ภุมราดี

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย นพนิธิ ทองหิน

University of Manchester

กำลังเรียน

ดร. วรรธนันทน์ จตุวิริยะพรชัย

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปภาพิชญ์ วะนะสุข

University of Nottingham

กำลังเรียน

น.ส. ทัชมาพรรณ ยศกำธร

University of Oxford

กำลังเรียน

ดร. จิณณวัตร เจตน์จรุงกิจ

University of Exeter

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ฤชุตา อาจเขียน

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. วิวรรณ จรีรัตนชาติ

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย วิศรุต เกตุเอี่ยม

University of Sussex

กำลังเรียน

น.ส. นฤมล เรืองขำ

The University of Sheffield

กำลังเรียน

นาย ภัคพงศ์ จิระรัตนานนท์

Harvard University

ออกจากโครงการ

น.ส. สมฤดี ดีไพศาล

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. นวพร นาคหฤทัย

University of Durham

กำลังเรียน

น.ส. นิพาฎา (นิพาดา) แสนทา

Durham University

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐวดี ปัญญาอินทร์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย อธิราช ฤทธิ์บูรณ์

University of Glasgow

กำลังเรียน

น.ส. สุจิณณา (เพ็ญสิริ) เล็กมีชัย

Lund University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. รัชกฤช ศุภกุลโอภาส

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. ศจี วรามิตร

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. ปัทมา วาปีสิทธิพันธ์

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย กัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. อภิชญาพร รัตคธา

Durham University

กำลังเรียน

นาย ชนติ จันทรโชติชัชวาล

Kings College, London

กำลังเรียน

น.ส. ญาณี วุฒินิติกรกิจ

Imperial College London

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ธีระพัฒน์ รุธิระวุฒิ

University of Southampton

กำลังเรียน

น.ส. เบญจพรรณ กวีเลิศพจนา

University of Birmingham

กำลังเรียน

นาย วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย สรศักดิ์ พันธุ์ผัก

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. ณิชาภัทร ดิถีเพ็ง

University of Oxford

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย อภิวัฒน์ จันทวิบูลย์

University of Southampton

กำลังเรียน

ดร. วสุพล รุ่งธนาภิรมย์

University of Leeds

งานชั่วคราว

ดร. ภากร เอี้ยวสกุล

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยุทธพงษ์ ถาวรวัฒนะ

University College London (UCL)

สำเร็จการศึกษา

นาย เชฏฐพร สุจิตะพันธ์

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. ขนิษฐา วะไลใจ

University of York

กำลังเรียน

น.ส. เสาวลักษณ์ ช้างโก

University College London (UCL)

กำลังเรียน

น.ส. ภวิตา บุญรัตน์

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. พิรามน ฮามพิทักษ์

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย ภาคภูมิ อังพานิชเจริญ

University of Oxford

กำลังเรียน

ดร. วศิน ผดุงเวช

Cardiff University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ

University of East Anglia

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ณัฐพงศ์ รัตนวิโรจน์กุล

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย จิรเมธ ช้างคล่อม

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ธนัท บวรภัคปพน

รอนักศึกษาแจ้ง

พักการศึกษา

นาย นพคุณ คุณผลวัฒนา

University of Glasgow

กำลังเรียน

ดร. อาณาจักร อุดราช

University of Southampton

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย อาทิตย์ จรัสอรุณฉาย

University of Edinburgh

กำลังเรียน

น.ส. จิราพร ปานมณี

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย อรุณ แซ่ล้อ

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย ศุภกร ตันติศรียานุรักษ์

The University of Sheffield

กำลังเรียน

น.ส. เปรมฤดี พรมเดช

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย ปริญญา อุดมใหม่

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. ฟองจันทร์ วรรณลุขขี

Kings College, London

พักการศึกษา

น.ส. เปรมกมล ชัยพาณิชย์กุล

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย ไพศาล สุขพานิช

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย วีรภัทร สาธิตคณิตกุล

The University of Bath

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ณัฏฐ์ ดิลกธนากุล

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ภาณุพงษ์ ทองเปรม

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย ศราวุฒิ อุ่นใจ

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน

Kings College, London

กำลังเรียน

นาย ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณ

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย วัชระ อาจหาญ

University of Reading

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติมา สมบัติทัฬห

University of Reading

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ คำตื้อ

Durham University

กำลังเรียน

นาย อิสระพงศ์ เอกสินชล

University of Cambridge

กำลังเรียน

น.ส. ชิดชนก ชอนกระโทก

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย ศุภกิจ พิชัย

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย คำรณ วชิระประสิทธิ์

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย นนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ กองสุวรรณ

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย จิรวิชญ์ รัตนปรีชาชัย

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย คณุตม์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. ยมลพร ธรรมานุสาร

University of Birmingham

กำลังเรียน
Page 1 of 7