สหราชอาณาจักร

นาย ชาลี บุญประสพ

University of St Andrews

กำลังเรียน

ดร. รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

นาย พีรศุษม์ วงษ์สุรีย์รัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

น.ส. ชลลวัลย์ แสงเจริญธรรม

Kings College, London

กำลังเรียน

น.ส. นิศามณี เจริญชนม์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน

University of Dundee

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธเณศ เกิดแก้ว

งานชั่วคราว

น.ส. พิมลา ศรีวสุธากุล

University of Edinburgh

งานชั่วคราว

ดร. ธันฐภัทร์ (ธนรุจน์) บุญช่วย

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนภูมิ ภุมราดี

University College London (UCL)

กำลังเรียน

ดร. นพนิธิ ทองหิน

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรรธนันทน์ จตุวิริยะพรชัย

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปภาพิชญ์ วะนะสุข

University of Nottingham

งานชั่วคราว

น.ส. ทัชมาพรรณ ยศกำธร

University of Oxford

กำลังเรียน

ดร. จิณณวัตร เจตน์จรุงกิจ

University of Exeter

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ฤชุตา อาจเขียน

University of Oxford

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. วิวรรณ จรีรัตนชาติ

University of Oxford

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. วิศรุต เกตุเอี่ยม

University of Sussex

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นฤมล เรืองขำ

The University of Sheffield

กำลังเรียน

นาย ภัคพงศ์ จิระรัตนานนท์

Harvard University

ออกจากโครงการ

น.ส. สมฤดี ดีไพศาล

University of Manchester

กำลังเรียน

ดร. นวพร นาคหฤทัย

University of Durham

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นิพาฎา (นิพาดา) แสนทา

Durham University

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐวดี ปัญญาอินทร์

Imperial College London

กำลังเรียน

ดร. กมลวัช งามเชื้อ (กมลวัชร์ งามเชื้อ)

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อธิราช ฤทธิ์บูรณ์

University of Glasgow

กำลังเรียน

น.ส. สุจิณณา (เพ็ญสิริ) เล็กมีชัย

Lund University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. รัชกฤช ศุภกุลโอภาส

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. ศจี วรามิตร

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. ปัทมา วาปีสิทธิพันธ์

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา

นาย กัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. อภิชญาพร รัตคธา

Durham University

กำลังเรียน

นาย ชนติ จันทรโชติชัชวาล

Kings College, London

งานชั่วคราว

น.ส. ญาณี วุฒินิติกรกิจ

Imperial College London

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ธีระพัฒน์ รุธิระวุฒิ

University of Southampton

กำลังเรียน

น.ส. เบญจพรรณ กวีเลิศพจนา

University of Birmingham

กำลังเรียน

นาย วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย สรศักดิ์ พันธุ์ผัก

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. ณิชาภัทร ดิถีเพ็ง

University of Oxford

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย อภิวัฒน์ จันทวิบูลย์

University of Southampton

กำลังเรียน

ดร. วสุพล รุ่งธนาภิรมย์

University of Leeds

งานชั่วคราว

ดร. ภากร เอี้ยวสกุล

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยุทธพงษ์ ถาวรวัฒนะ

University College London (UCL)

งานชั่วคราว

นาย เชฏฐพร สุจิตะพันธ์

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. ขนิษฐา วะไลใจ

University of York

กำลังเรียน

น.ส. เสาวลักษณ์ ช้างโก

University College London (UCL)

กำลังเรียน

น.ส. ภวิตา บุญรัตน์

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. ลักษมี เจียรมาศ

University of York

กำลังเรียน

น.ส. พิรามน ฮามพิทักษ์

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย ภาคภูมิ อังพานิชเจริญ

University of Oxford

กำลังเรียน

ดร. วศิน ผดุงเวช

Cardiff University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ

University of East Anglia

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ณัฐพงศ์ รัตนวิโรจน์กุล

University of Edinburgh

กำลังเรียน

ดร. จิรเมธ ช้างคล่อม

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา

นาย ธนัท บวรภัคปพน

รอนักศึกษาแจ้ง

พักการศึกษา

ดร. อาณาจักร อุดราช

University of Southampton

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย อาทิตย์ จรัสอรุณฉาย

University of Edinburgh

กำลังเรียน

น.ส. จิราพร ปานมณี

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย อรุณ แซ่ล้อ

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย ศุภกร ตันติศรียานุรักษ์

The University of Sheffield

กำลังเรียน

น.ส. เปรมฤดี พรมเดช

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย ปริญญา อุดมใหม่

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย จิรวัฒน์ อัศวขจรศักดิ์

Kings College, London

กำลังเรียน

น.ส. เปรมกมล ชัยพาณิชย์กุล

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย ไพศาล สุขพานิช

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย วีรภัทร สาธิตคณิตกุล

The University of Bath

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ณัฏฐ์ ดิลกธนากุล

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ศราวุฒิ อุ่นใจ

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน

Kings College, London

กำลังเรียน

นาย ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณ

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย วัชระ อาจหาญ

University of Reading

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติมา สมบัติทัฬห

University of Reading

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ คำตื้อ

Durham University

กำลังเรียน

นาย อิสระพงศ์ เอกสินชล

University of Cambridge

กำลังเรียน

น.ส. ชิดชนก ชอนกระโทก

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย ศุภกิจ พิชัย

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย คำรณ วชิระประสิทธิ์

University of Cambridge

กำลังเรียน

ดร. นนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์

University of Cambridge

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ณัฐวุฒิ กองสุวรรณ

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย จิรวิชญ์ รัตนปรีชาชัย

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย คณุตม์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. ยมลพร ธรรมานุสาร

University of Birmingham

กำลังเรียน
Page 1 of 8