สหรัฐอเมริกา

นาย ปิยะณัฐ กิตติวิศิษฎ์

Arizona State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. มติพล ตั้งมติธรรม

Michigan Technological University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศุภาณี สุกฤตานนท์

University of California, San Diego

ออกจากโครงการ

ดร. วิทชุกร ภู่ทอง

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พุทธา สักกะพลางกูร

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บวร คูหิรัญ

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนากร ปริญญาศาสตร์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อดิศักดิ์ สีเสน่ห์

Hokkaido University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย วรวิทย์ เทพแสน

University of Houston

กำลังเรียน

นาย พจน์ปรีชา พรไทย

Texas A&M University

กำลังเรียน

ดร. ณิชนันทน์ สิรสุนทร

Wake forest University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิทธิ บัวทอง

Rice University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วาทิต โคกทอง

Georg-August-Universitat Gottingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อนรรฆ ยอดภิญญาณี

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ธมน พวงสำลี

University of Houston

กำลังเรียน

นาย กิตติพงษ์ สมชาติ

Texas A&M University

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ หอมทอง

University of Nevada, Las Vegas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปัตติพงษ์ วิศัลย์พิทยากร

Temple University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. ประภาพรรณ หลาซิน

University of Minnesota

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พัชรา แสนทวีสุข

Worcester Polytechnic Institute

กำลังเรียน

ดร. เบญจพร นฤภัย

University of Washington

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. มนัญญา ลิกมลสวัสดิ์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วุฒิชัย จงจิตเมตต์

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สุเมธี ตั้งวันเจริญ

University of California, San Diego

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย รณชัย เจริญศรี

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย ธานินทร์ จันทรโชติ

University of California, Riverside

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์

University of Washington

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนวิต แซ่ซือ

Carnegie Mellon University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภควัต ผลิตนนท์เกียรติ

Cornell University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ยุทธนา ลาเกลี้ยง

University of Illinois at Chicago

กำลังเรียน

นาย ศรัณย์ ศรีพันธุ์

Claremont Granduate University

กำลังเรียน

น.ส. นัชชนันท์ ดวงแก้ว

University of Texas at Austin

กำลังเรียน

ดร. ธนาภรณ์ วังศานุตร

Georgetown University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. วรรษมล จันใต้

Oregon State University

กำลังเรียน

นาย อนุสรณ์ หมัดล่า

University of California, San Diego

กำลังเรียน

ดร. สรวิศ แสงทวีสิน

Princeton University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อำนวย พลสุขเจริญ

Stanford University

ออกจากโครงการ

นาย จิรพัทธ์ เทียมสุพัต

University of Maryland

งานชั่วคราว

นาย วันเฉลิม สุขภิการนนท์

University of Iowa

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. สุภาวดี อุ้มทอง

University at Buffalo

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. จารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์

Colorado State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วรพันธ์ หอมสมบูรณ์

Oregon State University

กำลังเรียน

น.ส. นริศรา เค้าฉิม

Texas A&M University

กำลังเรียน

น.ส. ชาลินี เค้าฉิม

Texas A&M University

กำลังเรียน

นาย วิภู อยู่เย็น

Worcester Polytechnic Institute

กำลังเรียน

นาย ณัฐนที ดอกไม้

University of Virginia

กำลังเรียน

น.ส. อรภัทร์ งามนิธิพร

California Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. ชยาวรรณ ใจกล้า

Stanford University

กำลังเรียน

นาย ณัฐภณ ป้อมบุบผา

University of California, Riverside

กำลังเรียน

นาย อมร โชคชัยสิริภักดี

Worcester Polytechnic Institute

กำลังเรียน

นาย สร้างสรรค์ วรัคคกุล

Boston College

กำลังเรียน

ดร. วีระศักดิ์ ศรีสุขนิมิต

Harvard University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนชาติ นิละนนท์

University of Southern California

กำลังเรียน

นาย วรดล สังข์นาค

Harvard University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย วรวิทย์ วรพิพัฒน์

University of California, San Diego

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ชณัท อ้นบางเขน

Harvard University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. ไมพร ไมโภคา

Washington State University

กำลังเรียน

นาย เกียรติศักดิ์ ประถม

Ohio University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ภูมิ เตชชาติวนิช

University of California, Davis

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. มนต์ชัย คูเอกชัย

University of Colorado at Denver

งานชั่วคราว

น.ส. ธนิษฐา โกวรรณ์

Florida State University

กำลังเรียน

น.ส. พีรพร บุตรกุมาร

Louisiana State University

กำลังเรียน

นาย สุทธิพงษ์ สุทธาพิทักษ์สกุล

Georgia Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. จารุวรรณ อมตะวงศ์

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

นาย ชินภัทร ตันติสุวรรณโณ

The University of Akron

กำลังเรียน

นาย ปฏิภาณ แสงเดือน

Colorado School of Mines

กำลังเรียน

ดร. ดลภาค พรนพรัตน์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศรัณย์ กุลยานนท์

Indiana University–Purdue University Indianapolis (IUPUI)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชยธร วนาสวัสดิ์

University of New Hampshire

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ดอนนี่ พัสสาหรี่

Pennsylvania State University

งานชั่วคราว

ดร. ณัฐพร ชื่นเจริญ

Michigan Technological University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปรีชา กิตติคุณธรรม

University of South Carolina

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ศุภร คนธภักดี

University of Florida

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. กิตติคุณ ทรงสมบูรณ์

University of North Carolina

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย วาทิต สนธิสิงห์

University of California, Riverside

กำลังเรียน

นาย อิทธิพัทธ์ มีวรรณ์

University of California, San Diego

กำลังเรียน

ดร. กมลชนก อำนาจกิติกร

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐวุฒิ พรรณเชษฐ์

Louisiana State University

พักการศึกษา

นาย วิชานนท์ แซ่เจีย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ภาณุ จารุลักขณา(แซ่ลิ่ว)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย สมภพ แซ่เฮง

Washington State University

กำลังเรียน

น.ส. นิภาภรณ์ นาครอง

The Australian National University (ANU)

กำลังเรียน

น.ส. กาญจนา เหล่าสันติสุข

North Carolina State University

กำลังเรียน

น.ส. พัชราภรณ์ มณีรัตน์

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

น.ส. ปัฐมาพร ละม่อม

University of Arizona

กำลังเรียน

นาย สิปปนนท์ กิติมูล

Claremont Granduate University

กำลังเรียน

นาย ไท ชัยอมฤต

The Scripps Institute

กำลังเรียน

นาย ธราเทพ แสงสว่าง

University of Texas at Austin

กำลังเรียน

นาย ธนะ วัฒนวารุณ

University of Illinois at Urbana-Champaign

กำลังเรียน

นาย กวิน สุรกิจบวร

Stanford University

กำลังเรียน

นาย พลณพ สมุทรประภูติ

Harvard University

กำลังเรียน

นาย ภากร ว่องไวทยกรกุล

California Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย วัชรพล ปริตรมงคล

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. ศศิลดา ศิริรุ่งเรือง

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

นาย อาภาพงศ์ จันทร์ทอง

University of California at Santa Barbara

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. นันทวัฒน์ อุดมชาติพิทักษ์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วิสิฐ ภัทรนุธาพร

Rice University

กำลังเรียน

นาย ธนภัทร วรศรัณย์

Stanford University

กำลังเรียน

นาย อิทธิพล จีระพันธ์

University of California, San Diego

กำลังเรียน
Page 1 of 10