นอกศูนย์ พสวท.

นาย ทมะ(ปริญญา) ดวงนามล

Japan Advanced Institute of Science and Technology

สำเร็จการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส. กนกพร พลเยี่ยม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำลังเรียน

นาย รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำลังเรียน

น.ส. วรรณภา บัวงาม

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

กำลังเรียน
ลาศึกษาต่อ

นาย ทศพล ปรีดาเกษมสิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ ศรีวัฒนพงศ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กำลังเรียน

นาย วิทวัส กาญจนภุชค์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

กำลังเรียน

น.ส. กาญจนามาส มะลิผล

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กำลังเรียน

น.ส. อรวีร์ พุฒินาถ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ออกจากโครงการ

น.ส. นันทมน สุพรรณธนพงษ์

University of California, Irvine

กำลังเรียน

นาย ถิรวิทย์ มีรอด

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กำลังเรียน