ทำเนียบครูผู้นำ

เพื่อพัฒนาเสริมสร้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการให้มีสมรรถนะและความสามารถในการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัดที่เน้นการคิดและการแก้ปัญหาแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัย และเขตพื้นที่การศึกษาที่จะร่วมกันพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ครูที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

กนกพร  บุญนวน

กนกพร บุญนวน

ครูผู้นำวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กนกวรรณ  รอดท่าไม้

กนกวรรณ รอดท่าไม้

ครูผู้นำด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กนกวรรณ  วงษ์สวัสดิ์

กนกวรรณ วงษ์สวัสดิ์

ครูผู้นำด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กมลรัตน์ ชัยวุฒิ

กมลรัตน์ ชัยวุฒิ

ครูพี่เลี้ยงด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กรรณิการ์ บ่อจักรพันธ์

กรรณิการ์ บ่อจักรพันธ์

ครูพี่เลี้ยงด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กรวิกา อ้นโต

กรวิกา อ้นโต

ครูผู้นำด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กรุณา  เลี้ยงอำนวย

กรุณา เลี้ยงอำนวย

ครูผู้นำด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กรไกร ภูมิไสว

กรไกร ภูมิไสว

ครูผู้นำด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กฤตภัค  โคตรหานาม

กฤตภัค โคตรหานาม

ครูผู้นำด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กฤษณา ชาลีบัว

กฤษณา ชาลีบัว

ครูผู้นำด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กฤษนันท์ ศรีธรรมกุล

กฤษนันท์ ศรีธรรมกุล

ครูพี่เลี้ยงด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กัญจณ์วรา พวงมาลัย

กัญจณ์วรา พวงมาลัย

ครูพี่เลี้ยงด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กัญจนา  แช่มสา

กัญจนา แช่มสา

ครูผู้นำด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กัญญา ราชหุ่น

กัญญา ราชหุ่น

ครูผู้นำวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

กัญณภัทร  ชวรินธนกิจ

กัญณภัทร ชวรินธนกิจ

ครูพี่เลี้ยงด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

เข้าสูู่่ระบบ

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์